Natren
 

泌尿道感染

泌尿道感染 (Urinary Tract Infection)
病因 泌尿道感染
症狀 泌尿道感染
友善細菌建議療法

#[小腸菌/大腸菌/食道菌]:2克*2次(14天) -> 1克*3次 (調入200g過濾冷水)

#[三合一友善細菌]:2顆*2次(14天)~1顆*2次
可加
#[小腸菌/大腸菌/食道菌]:1克 (隨時調入200g原味優格沖洗患部)或Gy-Natren

 

 

 

 

 

 

註: 以上產品相關資訊尚未經過美國食品藥物管理局認證.本產品不意圖診斷,治療或防止疾病.

  © 2019-2023 Natren Asia 版權所有,翻印必究