Natren
 

友善細菌對抗疾病的療法

黴菌感染 (Yeast Infection)
病因 白色念珠菌增生
症狀  
友善細菌建議療法

#[小腸菌/大腸菌]:1克*3次
#[食道菌]:0.5克*3次 (調入200g過濾冷水)

#[三合一友善細菌]:1顆*1次

 

 

 

 

 

 

註: 以上產品相關資訊尚未經過美國食品藥物管理局認證.本產品不意圖診斷,治療或防止疾病.

  © 2019-2023 Natren Asia 版權所有,翻印必究